เกี่ยวกับเรา

สหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 โดยการนำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับนายก อบต.ประตูป่า ในสมัยนั้น เนื่องด้วยเกษตรกรชาวสวนลำไยได้ประสบกับปัญหาลำไยล้นตลาด ราคาตกต่ำ ไม่มีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอน ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มสหกรณ์อื่นจัดจำหน่ายแทน คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เห็นว่าการนำหลักการ วิธีการสหกรณ์ มาช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจะเป็นทางออกที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิก ได้ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย ปัจจุบันสหกรณ์ มีสมาชิกรวมทั้งหมด 523 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,662,000 บาทและทุนดำเนินงาน 22,543,583 บาท สมาชิกมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 2,500 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะออกแต่ละปี ประมาณ 4,500 ตัน

ที่อยู่ติดต่อ

  

92 ม.5 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

  

patupa_acl@hotmail.com

  

080-8608270 / FAX : 053-001290

   สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด

ในปี 2550 สหกรณ์ฯ เริ่มจำหน่ายผลผลิตลำไยให้กับทางเทสโก้ โลตัส และในปี 2554 สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ได้ทำการร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ได้เกิดเป็น "ลำไยไปรษณีย์" ในรูปแบบอร่อยทั่วไทย โดยทางสหกรณ์เป็นผู้รับซื้อลำไยจากเกษตรกร และไปรษณีย์ จะเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยส่งตรงถึงผู้บริโภค นอกจาก เทสโก้ โลตัสและไปรษณีย์ไทย แล้ว สหกรณ์ฯ ยังได้จัดจำหน่ายไปยังเดอะมอลล์กรุ๊ป สยามแม็คโคร ท๊อปซุปเปอร์มาเก็ต และอื่นๆ รวมถึงเครือข่ายสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัดและลูกค้าทั่วไป